رینگ اشنیتزر 18 اینچ سری 1 و 2 و3 و 4

Daisy on the Ohoopee

Ac- Schnitzer 8.5 *18 Offset 43

کد فنی: 89002302007

رینگ اشنیتزر سری 1 و 2 و 3 و 4 همراه با والو و قاب رینگ اصلی