رینگ اشنیتزر 19 اینچ سری 1 و 2 و3 و 4

Daisy on the Ohoopee

Ac-Schnitzer 8.5*19 Offset 43

کد فنی: 89002303007

رینگ اشنیتزر سری 1 و 2 و 3 و 4 همراه با والو و قاب رینگ اصلی